Om oss

Projektbeskrivning

Målsättningen med projektet “Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte – för en jämlik vård” är att utforma AI-verktyg som sätter patientens behov i centrum genom att ge vårdgivaren möjlighet att utforma vården på ett sådant sätt att individuella variationer mellan olika vårdgivare minimeras. AI som beslutsstöd kommer också att underlätta användningen av både det mest effektiva vårdprogrammet och jämförelser mellan olika program med avseende på behandlingsresultat, kostnad och patientnöjdhet.

I framtiden måste resurser användas mer effektivt genom att hemsjukvården utvecklas genom ökad kompetens, kontinuitet samt nya modeller och metoder i hälso- och sjukvårdsarbetet En av de största utmaningarna i den nära framtiden är att ge medborgarna en jämlik och rättvis vård som utgår från patientens behov. I framtidens högspecialiserade vård där resurserna i viss mån är begränsade och varje sjukhus eller Region inte själva kan tillhandahålla alla specialiteter själva kommer att innebära att vården behöver bedrivas både över regionala gränser såväl som över landgränser. Detta ställer stora krav på gemensamma strukturer och bedömningssystem. En av projektets målsättningar är att utveckla ett av dessa gemensamma system.

Ett sätt att lösa dessa utmaningar är att utveckla ett stöd för Triagering (Triage er en prosess for å bestemme prioritering i behandling av pasienter) och bedömning. Ett sådant system kan med stöd av Artificiell Intelligens föreslå arbetsdiagnos, observationer och kontroller samt påminna om åtgärder som behöver göras. Det är därför angeläget att undersöka vilka metoder och system som är optimala utifrån patientens behov, effektivitet och nyttjandegrad, hittills har inga sådana gränsöverskridande utvecklingsprojekt startats.
I utveckling av beslutsstöd måste sjukhus, primärvård och kommunal sjukvård på båda sidor av gränsen samarbeta. De ingående projektdeltagarnas kompetenser kompletterar och ger förutsättningar för varandra. Genom den norska partnern tillförs kunskap inom maskininlärning och utveckling av system medan den svenska partnern tillför kunskap inom akutsjukvård, medicinsk bedömning, etik, Cost-Benefit analys och triagering.
För att kunna utveckla ett AI-Beslutstöd behövs det tillgång till stora mängder medicinska patientdata och genom samarbete med sjukhus och registerhållare på båda sidor om gränsen ges förutsättningar som annars hade varit svåra om inte omöjliga att uppnå. I utveckling av AI-Beslutstöd har ett stort antal medicinsktekniska företag på båda sidor om gränsen involverats med expertis inom mjukvaruutveckling, produktutveckling, triagering och utveckling av testbäddar (För definition av testbädd i detta sammanhang används Vinnovas definition: En fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar).

Projektet får också genom samarbetet tillgång till välutvecklade och etablerade nätverk inom området AI som sträcker sig långt utanför det medicinska området.
Initialt kommer projektet AI-Beslutsstöd att koncentrera sig på tre huvudområden; bedömning av Trauma, Triagering vid stort antal skadade och Hjärtsvikt. Detta innebär att erbjuda rätt vård (ur ett medicinskt perspektiv) och samtidigt minska belastning för vårdpersonalen och använda resurserna (läkare och sjuksköterskor) på ett effektivt sätt.
Ett sätt att effektivisera vården kan vara att använda Artificiell Intelligens (AI) som beslutstöd. Vården i Norge och Sverige har hittills inte dragit nytta av den snabba teknikutveckling som sker inom andra områden och som har stor potential i att omforma vårdsektorn till att ge en mer jämlik vård. En viktig del i det är att alla läkarna på alla vårdcentraler har tillgång till webbaserade beslutsstöd (AI). På sikt kan utvecklingen av ny teknologi göra att äldre multisjuka bo kvar i sitt eget hem och samtidigt ha tillgång till sin läkare, sjuksköterska och specialister. Det gör det också möjligt att undvika långa resor och med lång väntan på akutmottagningen. Rehabiliteringen i det egna hemmet underlättas och stöds genom olika datorbaserade program som utformas tillsammans mellan de patienten och vårdgivaren.

Bakgrund

Konsumtion av vård ökar potentiellt med en allt mer åldrande befolkning detta innebär att produktion av vårdtjänster och effektiviteten måste öka rejält för att vi ska kunna möta morgondagens medicinska utmaningar. Samtidigt måste ett beslutstöd vila på grundläggande etiska värderingar det vill säga att vården ska utgå från patientens behov och enbart vara ett stöd och hjälp för den ansvariga vårdaren och i den slutgiltiga bedömningen är det den ansvariga vårdaren som bär hela ansvaret. För de företag som ingår i projektet kommer möjligheten att utöka marknadsandelar genom att AI-beslutstöd utvecklas genom samarbetet mellan forskning, företag, kommuner och landsting/sjukhus. Genom den kunskapsspridning och kommunikation som kontinuerlig sprids genom konferenser, vetenskapliga artiklar och webbsidor har forskningsinstitutioner vårdgivare och vårdtagare stora möjligheter att delta i, påverka utformning oh att följa utvecklingen. Genom deltagande i projektet har de ingående företagen stora möjligheter att utveckla sina produkter och att nå potentiella kunder såväl nationellt som internationellt.

Syfte/mål

Syftet med projektet är att undersöka och inventera behovet av beslutsstöd för utförarna av sjukvård för boende i små och medelstora kommuner exempelvis med mobil tillgång till vårdinformation och därigenom når intentionerna: att om möjligt kunna vårda patienten i hemmet utifrån hennes behov, att minimera antal onödiga transporter av patienter, att stödja att patienten själv och de närstående kan involveras i vårdarbetet.
Vid ett stort skadeutfall, till exempel en olycka är tillgången till ett Triage-beslutstöd en stor tillgång. Idag saknas ett sådant system.
Ett sådant beslutstöd kommer sannolikt att ge förutsättningar för en högre överlevnad. Projektet kommer också att stödja samverkan mellan utförarna av vård och omsorg, att stödja ett tvärprofessionellt, organisationsoberoende och teambaserat arbetssätt. Genom AI beslutstöd som utgår från patientens behov utan hänsyn till kön, ålder eller etnicitet kan patienten garanteras en bedömning som är jämlik och enbart har sin grund i patientens behov. Genom detta projekt kommer de ingående företagen på båda sidor om gränsen får en exklusiv tillgång till patientdata som är unika och omöjliga att annars få access till. Detta innebär att dessa företag kan etablera, utveckla och marknadsföra produkter som är unika inom området beslutsstöd. Utvikle samarbeid for bruk av kunstig intelligens innen helsevesenet på begge sider av grensen ved å etablere nettverk mellom helsetjenesten, forsningsinstutisjoner, kommuner og private foretak på begge sider av grensen gjennomføres med gemensamma seminar med helsetjenesten, forskningsinstitusjoner, kommuner og private foretak på begge sider av grensen. I tillegg Workshops knyttet til olika deler av helsevesenet, 4 workshops innenfor spesialisthlesetjenesten og 8 workshops innenfor kommunal helsetjeneste. Måloppnåelse oppnås ved at antal företag som får stöd er minst fem. Se aktivitetsindikatorerna.

Samband med övriga insatser

Detta projekt kommer att arbeta professions och organisationsövergripande med närliggande projekt för att kunna uppnå synergieffekter som en viktig intressent kan nämnas; PreSISe-projektet som drivs av Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park är ett projekt som får finansiering i Vinnovas utlysning “Artificiell Inteligens för bättre hälsa”. Projektet finansieras med 3,7 miljoner av Vinnova. Med en total projektbudget på sammanlagt ca. 5,5 miljoner fördelat över två år ska projektet bidra till att öka precisionen i den prehospitala bedömningen av sepsispatienter. Utöver PICTA deltar sju parter i projektet; Chalmers, Högskolan i Borås, Aweria AB, InterSystems Sweden AB, Karolinska Institutet, MedITeQ AB och Skaraborgs Sjukhus. Genom etablerade kontakter med laegevakten och sjukhuset i Östvold Sahlgrenska Akademin och Katastrofmedicinskt centrum i Linköping är också en del av att kunna få betydande synergieffekter inom de huvudsakliga områdena (Trauma, Hjärtsvikt och Triage) men också inom närliggande områden. Västra Götalandsregionen har under 2019 (LIV 18) och kommer under 2019 (LIV19) att öva akutmottagningars möjlighet att hantera ett mycket stort skadeutfall, det är troligt att AI-Trige också skulle vara mycket användbart inom detta område. Vi ett stort skadeutfall kommer inte sjukhusen ensamma kunna hantera många svårt skadade patienter utan länderna på båda sidor om gränsen måste kunna dela patientdata för att ge patienten en optimal möjlighet att överleva. Sådana projekt pågår på båda sidor om gränsen och genom de nätverk som redan finns etablerade skulle detta projekt och dessa vinna mycket genom att samarbeta över projektgränserna.

Målgrupp och kommentar till målgrupp

Genom detta projekt kommer vi att kunna utveckla ett beslutstöd som for att ge patienter på båda sidor om gränsen en jämlik vård som är oberoende av kön, ålder eller etnicitet. -Prosjektet skal ge bedre helse og livskvalitet ved å bruke beslutningsstøtte basert på AI og tilgang på store mengder pasientdata. -AI/kunstig intelligens i denne sammenhengen er et datasystem som kan ta/foreslå beslutninger ved å analysere store mengder pasientdata. Et godt system gir flere riktige beslutninger enn om enkeltpersoner skulle ta beslutningene. Beslutstödet kommer att utgå från patientens rätt till en vård som enbart är baserad på kliniska data. Vi bedömer att detta AI-beslutstöd kommer att underlätta bedömning av den enskilda patienten såväl vid stora skadeutfall. Beslutstödet kommer också att skapa förutsättningar för en vård inte som enbart bedrivs vid stora sjukhus utan också vid primärvård och i patientens hem. Prosjektet tar i bruk kunstig inteligense (Artificiell Inteligence, AI) som beslutningsstøtte innom hälso- og sjukvården for att forbättra pasientens vård. Målet er at man gjennom samarbeid i arbeidspakkene skal skape en kunnskaps-og ressursutvikling innom det offentlige, akademia og foretak på båda sidorna av gränsen. Prosjektet vil forbedre konkurranseevnen til foretak ved at de får tilgang til kunnskap og pasientdata som normalt er forbeholdt store selskaper. Genom att delta i projektet med att utveckla AI som beslutsstöd kommer man nå en målgrupp som annars är svår att nå.

Målgruppen är framför allt olika typer av vårdgivare Internationell och nationellt. AI-beslutsstöd kommer att inrikta sig mot tre patientgrupper som på olika sätt är resurskrävande med stora kostnader för samhället. Ett beslutsstöd som är kostnadseffektivt kostnad/patientnytta kommer att vara mycket kommersiellt gångbart. Det är också tänkbart att det i framtiden öppnar upp en marknad för mer konsumtionsinriktad produkter.

Projektorganisation

En uppstartskonferens gjennomføres vid projektets start. Här kommer projektets WP, aktiviteter, mål, tidsplaner och arbetsformer att förankras och fastställas. Prosjektet har som mål å gjennomføre aktiviteter i samtlige WP på begge sider av grensen, uavhengig av hvilket land som har hovedansvar og hvordan arbeidsfordelingen er. Høgskolen i Østfold og Högskolan i Borås vil gjennomføre aktiviteter på tvers av grensen.
En styrgrupp för projektet utformas vid projektstart, med representanter från Högskolan i Borås, Høgskolan i Østfold, Chalmers Tekniska Högskola, Sykehuset i Østfold, Swedetraum, företagsrepresentant, brukerrepresentant, samt representanter fra kommuner på begge sider av grensen.
Flera forskare og studenter från medverkande lärosäten ingår i projektet. Arbetsgrupper med olika konstellationer av forskare kommer att tillsättas under projektets gång, inom ramen för de olika WP och dess aktiviteter.

Gränsöverskridande mervärde

Grunden till att man vill starta projektet är att man på Högskolan i Borås länge har bedrivit forskning i olika Triage-system och hur de kan appliceras i den dagliga vården. I Østfold har man ett unikt system med omfattande patient- och behandlingsdata.
Dessutom har man arbetat med AI utveckling för andra ändamål i Østfold. Tillsammans kan man skapa en klinisk testmiljö.

Prosjekts grenseoverskridende grunnlag ligger i nok datamateriale, felles ressursbruk, etablert samarbeid over grensen, særskilt innenfor akuttmedisin, og det finnes og en forskjell i oppbygning av helsetjenesten som bredder muligheten for å lykkes med ett gemensamt beslutningssystem som anvendes på alle nivåer og på begge sider av grensen vil lette samarbeidet. Prosjektet er framtidsrettet og innovativt og vil kunne fremme regionens helseteknologiske profil. Både kommunene, SMB og akademia har en interesse i å øke regionens attraktivitet. Flere arbeidsplasser, høyere kompetanse og smartere organisering vil komme både kommuner, akademia, foretak og ikke minst pasienter til gode. I sykehuset vil man kunne jobba mer målinriktat med att införa innovativa arbetssätt för att bättre kunna ta till vara resurser som står till buds med AI. For eksempel sepsis, hjertesvikt og traumer. Deltakelse fra aktører på begge sider av grensen vil gjøre det mulig å etablere strukturer for samarbeid, og prosjektinvolveringen vil kunne fungere som et fora hvor slike nettverk kan dannes. Hovedprojektet vill samla vårdens gemensamma kunskaper och erfarenheter, samt deras drivkraft för att arbeta mer målinriktat och tvärfageligt för införande och användning av AI for en bedre helse. I tillegg gir det mulighet for å øke bevissthet om egen kultur- og strategier for endrings- og innovasjonsarbeid. Detta innovativa arbetssätt kan styrke de offentliga verksamheterna så vel som foretak. Ved å bruke AI til beslutningsstøtte kan en forbedret presisjon i beslutningsstøtten sørge for bedre prognoser for pasienter i grenseområdet. Ved ett ökat bruk av AI for en bedre helse kan man bidra till ett resurseffektivare samhälle.Involvering av næringslivet vil kunne bidra til bedre forutsetninger for å utvikle produkter og teknologiske hjelpemidler som det finnes et behov for, og derigjennom kunne utvide markedet og øke sysselsettingen. Nettverket som skapes gjennom prosjektet kan føre til økt samarbeid i grenseregionen, også etter prosjektperiodens slutt. Ideer og erfarte utfordringer og behov skal kunne utvikles til produkter og tjenester.

Horisontella kriterier

Hållbar utveckling
Syftet är att öka integrationen av hållbarhet i systemutveckling. Hållbar utveckling bygger på en integration mellan miljödimensionen, den ekonomiska dimensionen och den sociala dimensionen. Projektet ska explicit göra en patientcentrerat bedömning vilket kommer att leda till en hållbar utveckling och bidra till en kunskapsutveckling inom området AI. Genom att framför allt utgå från patientens behov kommer den sociala dimensionen att vara framträdande men genom att vi kommer att undersöka kostnads-nytta perspektivet kommer också denna dimension vara tydlig och genom att möjliggöra vård i hemmet så kommer antalet transporter att kunna begränsas. Detta innebär att AI kan utgöra integrerade och möjliggörande faktorer för ett effektivt och framgångsrikt arbete i den patientvårdande processen för att möjliggöra en ekonomiskt och socialt hållbar vård.

Lika möjligheter och icke-diskriminering
Projektet ska genom AI-bedömning öka möjligheter för en bättre bedömning och därigenom minska diskriminering. Genom att införa AI på bred front som beslutsstöd främjas mångfald och jämställdhet. AI innebär en neutral bedömning med där kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet funktionshinder, sexuell läggning eller ålder utgör det dominerade bedömningskriteriet. För att garantera detta i projektet tillförs expertis inom områdena etik och hälsoekonomi. Införande av AI har ofta införts okritiskt men genom att hela tiden ha patientnyttan i centrum hoppas vi att vi kam minimera etiska dilemman ur patientens perspektiv.

Jämställdhet mellan kvinnor och män
Projektet ska sträva efter jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande i patiens bedömning, på alla nivåer och i alla steg av processen, av alla de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Lika villkor innebär därmed lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla oavsett kön. Projektet kommer att systematiskt utveckla AI för att stödja utvecklingen av interaktion mellan människa och maskin ur ett etiskt hållbart sätt. Genom ett sådant betraktelsesätt främjas mångfald och jämställdhet och tillgänglighet. Projektet kommer att i så stor utsträckning som möjligt verka för en jämn könsfördelning i projektets medlemmar. AI kommer också att möjliggöra en könsneutral bedömning, eftersom tekniken utgår från patientens behov. AI tar per definition inte hänsyn till kön, ålder eller etnicitet borde därför innebära en jämlik vård.

Förväntade resultat av projektet

Genom att få tillgång till unika patientdata, forskning och simuleringsmiljö så har de ingående företagen och institutionerna stora möjligheter att etablera och utveckla kliniskt färdiga testbäddar. Konsumtion av vård ökar potentiellt med en allt mer åldrande befolkning detta innebär att produktion av vårdtjänster och effektiviteten måste öka påtagligt för att vi ska kunna vidmakthålla hög kvalité. Förhållandet mellan antalet anställda och vårdtagare kommer accelerera och vården har för stora problem att kompentensförsörja sluten- och öppenvård. Högre effektivitet utan att riskera kvaliteten förutsätter att nya metoder och stöd införs i sjukvården. Ett beslutstöd som hjälper sjukvårdspersonal att på ett patientsäkert sätt prioritera vid ett stort antal skadade är nödvändigt att utveckla. AI som beslutstöd kommer därför att både vara nödvändigt inom ett mångfalt sjukvårdsområden och kommer också att skapa en stor potential för de företag som tidigt etablerar sig inom detta område.
Aktuella marknadsundersökningar visar på en marknadsutveckling för medicinsk teknik med inriktning mot AI på över 70 % de närmsta åren. Genom AI ges goda möjligheter att arbeta förebyggande genom att tidigt identifiera hälsoproblem och genom förbättrad diagnostik behålla den medicinska kvalitén och livskvalitén och samtidiga besparing för samhället. Detta innebär att de företag som ingår i projektet kommer att kunna etablera eller utöka marknadsandelar. Genom att AI-beslutsstöd utvecklas genom samarbetet mellan forskning, företag, kommuner och landsting/sjukhus kommer hållbara nätverk samarbeten att etableras. Genom den kunskapsspridning och kommunikation som kontinuerlig sprids genom konferenser, vetenskapliga artiklar och webbsidor har de ingående institutionerna möjlighet att sprida kunskap och att etablera nätverk och de ingående företagen ges stora möjligheter att nå potentiella kunder såväl nationellt som internationellt.
Resultatet av projektet kommer att vara tillgängligt för alla företag och organisationer.

Förväntade effekter av projektet

• Den samfunnsmessige effekten vil handle om å utvikle organisatorisk og kunnskapsbasert AI i grenseområdets kommuner, foretak og akademiske institusjoner for å bedre kunne møte framtidens utfordringer.
• Et etablert samarbeid i grenseområdet
• Ökat samverkan mellan kommuner i gränsregionen.
• Ökat samverkan mellan högskolor/akademia, kommuner samt foretak.
• Ökat samarbete mellan högskolorna vad gäller forskning.
• Bidra til å løse resurskrisen i vården ved hjelp av AI
• Bedre og mer ressurseffektiv vård på båda sider av grensen
• Ökad överlevnad och en bättre hälsa hos patienten.