Trauma 2

Delprosjekt 3

Quality in prehospital services; Observations, assessments, triage and interventions in ambulance services and the effect on the trauma patient´s outcome

Delprosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold fakultet for helse/velferd/organisasjon, og fakultet for informasjonsteknologi/ingeniørfag/økonomi, Sykehuset Østfold, Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Högskolan i Borås. Formålet i dette delprosjektet er å utforske kvaliteten på traumepasientens forløp gjennom helsetjenesten ved å:

 1. kartlegge prehospitale observasjoner, vurderinger, prioriteringer og intervensjoner
 2. utforske sammenhenger mellom prehospitalt personells kompetanse, tidspunkt på døgnet traumet inntreffer, og prehospital håndtering av pasienten (inkludert observasjoner og intervensjoner)
 3. kartlegge karakteristika ved traumepasienten, som Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) score, New Injury Severity Score (NISS), karakteristika ved ambulansetransporten (transportert til; blir på stedet, til fastlege, til legevakt, til sykehus), tidsaspekt (tid til hendelsessted, tid på stedet, transporttid), endelig diagnose
 4. sammenligne pasientens RETTS score versus korrekt RETTS score basert på litteratur
 5. basert på dataene og ved hjelp av maskinlæring å predikere hvilke pasienter som har risiko for å utvikle komplikasjoner etter gjennomgått traume, som beslutningsstøtte for valg av pasientforløp (transport til fastlege, transport til legevakt, transport til sykehus, mottak i traumeteam/ikke)

Informasjon innhentes blant annet gjennom registerdata fra sykehuset, samt fra det lokale traumeregisteret. Vi vil i tillegg gjennomføre nasjonale sammenligninger på ulike utfall mellom Norge og Sverige.

Prosjektdeltagere

 • Ann-Chatrin Leonardsen, PhD, Høgskolen i Østfold (helse)/Sykehuset Østfold, prosjektleder Norge
 • Glenn Larsson, PhD, Högskolan Boräs/Prehospen/AmbuReg, prosjektleder Sverige
 • Camilla Hardeland, PhD, Høgskolen i Østfold (helse)/NAKOS
 • Finn Samuelsen, Førstelektor, Høgskolen i Østfold (helse)
 • Linn Ulvøy, MSc, Høgskolen i Østfold (helse)
 • Lars Vidar Magnusson, Høgskolen i Østfold (IT)
 • Ruslan Sorano, Høgskolen i Østfold (IT)

Det vil søkes midler til en stipendiatstilling for å gjennomføre dette delprosjektet.

Kontaktperson

Ann-Chatrin Leonardsen

Sykehuset Østfold

ann.c.leonardsen@hiof.no