Trauma 1

Bakgrund

I Sverige utförs det drygt 1 miljon ambulansuppdrag varje år och ca 135 000 patienter har någon form av skada eller yttre våld. Detta omfattar såväl lindrigare som livshotande skador. Det finns ingen nationell övergripande registrering som kan ange förekomst av trauma, skadetyp, allvarlighetsgrad och behandlingsresultat i Sverige.

Syfte

Undersöka möjligheterna för att bygga en nationell databas och skapa prehospitalt beslutstöd baserade på artificiell intelligens för traumapatienter.

Mål

Kartläggning av förekomsten av trauma, bedömning av allvarlighetsgrad och åtgärder i ambulanssjukvård och dess påverkan på utfallsmått i det fortsatta vårdförloppet.

Undersöka möjligheterna för datainsamling i Norge.

Skapa en databas för möjliggörande av att bygga AI baserade beslutstöd för prehospital användning.

Tidplan

Retrospektiv datainsamling pågår från olika databaser. (1) Samkörning av Svenska Ambulansregistret, AmbuReg och Svenska Traumaregistret, SweTrau. (2) Manuell granskning av ambulans och sjukhusjournaler. Sammanställning och analys vår-höst 2021.

Förväntad betydelse av resultat

Insamlad data förväntas bidra med ökade kunskaper om förekomsten av all form av trauma i ambulanssjukvården och dess vårdresultat. Vidare kommer projektet bidra med viktiga kunskaper utifrån samanalys av flera databaser avseende behov, förutsättningar och möjligheter för tillämpning av AI baserade beslutstöd inom det prehospitala området. Bedömningen är att detta har en stor potential att utveckla traumavården och effektivisera flöden för att prehospitalt kunna identifiera hur patienter på ett framgångsrikt sätt skall kunna vårdas och allokeras till en optimal vårdnivå.

Kontaktperson

Glenn Larsson

Högskolan i Borås

glenn.larsson@hb.se