Hjärtsvikt

Bakgrund

Antalet personer i Sverige som beräknas ha en symptomgivande hjärtsvikt är ca 200 000 och våra sjukhus har ca 60 000 vårdtillfällen
p g a hjärtsvikt varje år. Det stora flertalet personer med hjärtsvikt får sin vård inom primärvården.

Syfte

Undersöka behov av och förutsättningar för att bygga beslutsstöd baserade på artificiell intelligens för patienter med hjärtsvikt där fokus i första hand ska vara på patienter i primärvård och hemsjukvård.

Mål

  1. Litteraturgenomgång av patientens delaktighet i egenmonitorering vid hjärtsvikt
  2. Kartlegging av aktuelle vurderingsskjemaer som anvendes som beslutningsstøtteverktøy ved triagering med avseende på patienter med symptom och objektiva tecken till hjärtsvikt i kommune-, ambulanse-, spesialisthelsetjenesten på norsk og svensk side.
  3. Uppbyggnad databas över hjärtsviktspatienter där patientdata i första hand ska utgöras av data inhämtad via egenmonitorering i hemsituation.

Tidsplan

  1. Litteraturgenomgång genomförd VT 2021. Publicering i vetenskaplig tidskrift HT 2021
  2. Enkät för kartlegging färdigställd och samverkad 2020. Datainsamling planeras till 2021
  3. Samarbete med Västra Götalandsregionen om datainsamling i projekt för distansmonitorering etablerat 2020. Planering för datainsamling och uppbyggnad av databas planeras till 2021.

Förväntat resultat

Resultatet av planerade studier förväntas kunna ge viktig information om just behov av beslutsstöd baserade på artificiell intelligens med avseende på behandling av patienter med hjärtsvikt såväl utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv som patientens perspektiv.

Resultat av planerad datainsamling kommer att visa på förutsättningarna för att bygga upp en databas över hjärtsviktspatienter där patientdata i första hand ska utgöras av data inhämtad via egenmonitorering i hemsituation.

Projektledare

Peter Lundgren

Västa Götalandsregionen

peter.lundgren@vgregion.se

Waleed Ghanima

Sykehuset Østfold

Waleed.Ghanima@so-hf.no