Dyp venetrombose

Bakgrunn

I Østfold henvises det ca 1000 pasienter årlig med spørsmål om dyp venetrombose (DVT). Av disse 1000 pasientene så verifiseres diagnosen på 1 av 5 pasienter. Resten har ikke DVT. Det samme antall ved spørsmål om lungeemboli (LE)

Foremål

Undersøke fastlegers opplevelse av pasienter med DVT og forbedre beslutningsstøtteverktøy for DVT med hjelp av kunstig inteligens. I tillegg har vi en spørreundersøkelse for å kartlegge bruk av verktøy ved mistanke om DVT og LE.

Mål

1. Kartlegging av dagens verktøy som blir brukt som beslutningstaking med hensyn til pasienter med symptomer og objektive tegn på DVT i kommunen, ambulanse, spesialisthelsetjenesten på norsk og svensk side.

2. Utvikle og forbedre beslutningsstøtteverktøy.

Aktivitet høstsemester 2020

1. Undersøkelse for kartlegging fullført og samarbeidet i høstsemesteret 2020, se eget dokument. Det er også gjennomført planlegging for datainnsamling som skal skje til både svenske og norske enheter. På grunn av pandemiske årsaker har denne datainnsamlingen måttet utsettes til vårsemesteret til 2021.

2. Samarbeid med Sykehuset Østfold om datamaterial for å kunne se på både bruk av beslutningsstøtteverktøy og forbedre disse i samarveid med avdeling for helse og velferd og avdeling for informatikk (maskinlæregruppen) ved Høgskolen i Østfold

Forventet viktigheten av resultater

Resultatene fra planlagte studier forventes å gi viktig informasjon om behovet for beslutningsstøtte basert på kunstig intelligens med hensyn til behandling av pasienter med DVT  både fra helsepersonells perspektiv og pasientens perspektiv.

Projektledare

Thor-David Halstensen

Høgskolen i Østfold

thor.d.halstensen@hiof.no

Camilla Hardeland

Høgskolen i Østfold

camilla.hardeland@hiof.no